Stadgar

Med ändringar antagna av föreningsstämma 2015-10-03

 1. Föreningens namn är Strömsholms Galoppsällskap
 2. Föreningens säte är Strömsholm i Hallstahammars Kommun.
 3. Ändamålet med föreningen är att värna om traditionen med kapplöpningar på Strömsholm samt hindersportens framtid.
 4. Person som stöder föreningens syften kan ansöka om att bli medlem. Utträde ur sällskapet sker efter skriftlig anmälan till styrelsen. Styrelsen får ur föreningen utesluta medlem, som motarbetar föreningens ändamål eller uppträder på sådant sätt att föreningens verksamhet eller anseende skadas. Utträdande eller utesluten medlem äger ej någon rätt i sällskapets egendom.
 5. Rösträtt äger den medlem som uppnått 18 års ålder.
 6. Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen, dels under första halvåret (årsstämma), dels under andra halvåret (höststämma) på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker per e-post och med tillkännagivande i lämplig media såsom föreningens hemsida senast fyra veckor före stämman. Motioner till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämmas avhållande.
 7. Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fem ledamöter och tre suppleanter som väljs på årsstämman. Arbetsordningen inom styrelsen bestäms av styrelsen själv.
 8. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsstämman en revisor.
 9. För val av styrelse och revisorer utses vid årsstämman en valberedning bestående av tre personer varav en skall vara sammankallande.
 10. Sällskapets firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av den eller de som styrelsen utser härtill.
 11. Verksamhets och räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
 12. Ändringar i föreningens stadgar kan endast ske via inlämnat förslag till ordinarie föreningsstämma och att mötet röstar igenom föreslagen ändring med 75 % majoritet. Övriga förslag som inlämnats till mötet kan röstas igenom med 51% majoritet.
 13. Vid en eventuell upplösning av föreningen skall tillgångar och skulder fördelas lika mellan medlemmarna. Utredning av tillgångar och skulder skall skötas av extern part.